شش میلیون شمع روشن

  • پرینت
.

یک نفر
دو نفر
صد نفر
نه ... نه
شش میلیون شمع روشن
صد نفر
هزار نفر
نه ... نه
شش میلیون شمع روشن
شش میلیون انسان
شش میلیون انسانیت
بر باعثش لعنت
بر منکرش مرگ باد .
شش میلیون درد
شش میلیون رنج
شش میلیون آه سرد
از دل پردرد
از دامن مادر
از لب کودک
شش میلیون شمع روشن
بر باعثش لعنت
بر منکرش مرگ باد .
شش میلیون نگاه
شش میلیون عاطفه
شش میلیون عشق
شش میلیون پیوند
شش میلیون گل پرپر
شش میلیون شقایق
شش میلیون شمع روشن
بر باعثش لعنت
بر منکرش مرگ باد .
شش میلیون کودکی
شش میلیون جوانی
شش میلیون پیری
شش میلیون زندگی
شش میلیون شمع روشن
بر باعثش لعنت
بر منکرش مرگ باد .
دوازده میلیون چشم بینا
دوازده میلیون دست توانا
دوازده میلیون قدم به راه
شش میلیون رود
شش میلیون شمع روشن
بر باعثش لعنت
بر منکرش مرگ باد .
این خطابه را نمی توان گفت
این مرثیه را نمی توان ثرائید
این یک حقیقت است
شش میلیون شمع روشن
بر باعثش لعنت
بر منکرش مرگ باد .
این حقیقت است.
شش میلیون شمع روشن
بر منکرش مرگ باد.